GDPR

Vad är personuppgifter? 

Med “personuppgifter” avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Swedepak AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Inom Swedepak AB behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som SwedepakAB tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse. 

Insamling av personuppgifter 

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt: 

 1. Du själv lämnar dessa till oss, exempelvis när du köper något, vid ett besök av någon av våra medarbetare eller i andra situationer. Till exempel via hemsidan, på fysiska blanketter, via e-post, brev, kontaktformulär eller på annat sätt. 
 2. Information skapas utifrån dina köp och hur du använder våra produkter eller när du anmäler ett ärende till oss. 
 3. Vi kan också komma att inhämta uppgifter om dig från andra källor, så kallade tredje part. De uppgifter vi samlar in från tredje part kan vara;
  – Kontaktuppgifter och demografisk data från offentliga källor såsom PAR.
  – Uppgifter om kreditvärdighet från banker eller kreditvärderingsinstitut.
  – Uppgifter från våra samarbetspartners. 

Svenska Pumps webbplats 

Vanligtvis kan www.svenskapump.se besökas utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Swedepak AB använder också så kallade “cookies” (kakor) för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt. 

Kategorier av personuppgifter 

De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är: 

Kundinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna bli kund hos oss. Exempel är företag, företagsadress, personnamn, telefonnummer, e-postadress och annan information som kan vara viktigt för affären. Generellt samlar vi endast in kundinformation som är väsentlig för business to business, vi hanterar ytterst få/inga privata personuppgifter.

Köpinformation, det vill säga köpta produkter och tjänster, kreditvärdering, betalningshistorik, kundnummer och annan affärsnyttig information nödvändig för att kunna leverera en vara eller tjänst. 

Teknisk information, det vill säga era tekniska förutsättningar och/eller information om anläggning eller produktion. 

Serviceinformation, det vill säga korrespondens i specifika ärenden, uppgifter om köp samt eventuella klagomål eller reklamationer. Svar på kundundersökningar och återkoppling om våra varor och tjänster. 

Demografisk information, det vill säga information om arbetsplats, ort och annan relevant information som kan vara nödvändig för framtida korrespondens eller leveranser. 

Särskilda kategorier av personuppgifter (definierat i art 9 p 1 Dataskyddsförordningen) hanteras endast i undantagsfall. För behandling av personuppgifter i dessa fall behöver vi inhämta ditt samtycke. Det finns också tillfällen då vi enligt lag är skyldiga att samla in och behandla denna typ av känsliga personuppgifter. 

Information när uppgifter samlas in 

När personuppgifter lämnas till oss får den som lämnar sina personuppgifter på begäran information om: 

 • Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifterna, 
 • För vilket ändamål och på vilken legal grund personuppgifterna samlas in, 
 • Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig samt 
 • Vilka rättigheter du har som kund 
 • Hur länge uppgifterna sparas. 

Upplever du informationen otydlig eller ofullständig ber vi dig kontakta Swedepak AB för att få fullständig information. 

Ändamål och laglig grund för behandling 

Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Ändamålen är till exempel: 

 • Ingå ett avtal med oss/bli kund 
 • Få en offert på ett erbjudande 
 • Köpa en produkt/tjänst 
 • Hantering av kundserviceärenden. 

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel: 

 • för marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till våra kunder 
 • för försäljning av våra och våra partners erbjudanden 
 • för att skicka nyhetsbrev 
 • för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster 
 • För statistik och analyser. 

Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin legala grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor. 

Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. Vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet. 

Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Mer information om för vilket ändamål personuppgifterna används kan även tillhandahållas när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor. 

Överlämnande av personuppgifter 

Eftersom vi inom Swedepak har gemensamma funktioner inom koncernen kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till andra bolag inom koncernen. Sådana bolag kan även komma att behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla erbjudanden och marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig. 

Under vissa omständigheter kan vi också komma att överlämna personuppgifter till samarbetspartners eller annan tredje part. Huvudsakligen i syfte att kunna utföra ett arbete beställt av kund som utförs av tredje part eller samarbetspartner. 

De aktörer som kan komma behandla insamlade personuppgifter är: 

 • IT-leverantörer 
 • Serviceleverantörer 
 • Samarbetspartners 
 • Installatörer 
 • Tekniska serviceentreprenörer 
 • Print- och digitala kommunikationspartners 
 • Mediebyråer och reklambyråer 

Vi kan i vissa fall, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till, till exempel polis, för brottsförebyggande åtgärder och brottsutredningar. 

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. I vissa situationer kan dock uppgifterna komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av annan leverantör eller underleverantör. Vid dessa fall görs alltid en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. 

Inhämtade personuppgifter från annan part 

För nya avtal tillämpas regelmässigt kreditprövning.  

För försäljning av produkter och tjänster inhämtar vi data från Bisnode och andra offentliga källor i syfte att hitta målgrupper för våra erbjudanden. Detta gör vi för att kunna ge erbjudanden som bäst passar mottagaren och för att i största möjliga mån undvika att skicka sådant som inte är relevant. Från Bisnode använder vi även demografisk data för analyser och statistik. Vi kan även komma att köpa personuppgifter från andra källor, främst för att hitta målgrupper för våra erbjudanden. Denna behandling grundar sig antingen på att personen, via källan har, begärt offert från eller tecknat avtal med oss alternativt lämnat sitt samtycke till källan för överföring av data till oss. 

Från olika samarbetspartners får vi uppgifter om dig som du själv lämnat till samarbetspartnern och därtill godkänt överlämnandet till Swedepak AB för att du är intresserad av att bli kund hos oss eller få en offert på något av våra erbjudanden. 

Tillgång till personuppgifter 

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa.  

Gallring 

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. 
Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört, eller i fall då du köpt en produkt av oss där vi behöver spara uppgifterna för att kunna fullgöra vårt garantiåtagande. 

Säkerhet 

Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen.
Incidenter gällande personuppgifter rapporteras internt. Dessa hanteras i en intern process och anmäls i relevanta fall (om hög risk för den enskildas rättigheter och friheter föreligger) till Datainspektionen inom 72 timmar samt till den som förlorat sin information enligt de regler som dataskyddslagen föreskriver. Dataintrång anmäls dessutom till polisen. 

Dina rättigheter 

Var och en har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Swedepak AB. Om sådana personuppgifter finns hos Swedepak AB får berörd person efter begäran information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Den som begär information ska kunna legitimera sig. Swedepak AB skickar svar till den adress som finns registrerad hos Swedepak AB inom 1 månad från det att begäran inkommit. 

Rätt till rättelse
Var och en har rätt att begära rättelse av sin egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt. 

Rätt till radering
Swedepak AB raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna. Våra kunder har rätt att omgående få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller: 

 • behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta 
 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för 
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det ändamålet 
 • informationen har inte behandlats enligt förordningen 
 • du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse 
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet. 

Rätt till portabilitet
Var och en som har sina personuppgifter hos Swedepak AB har rätt att få ut dessa uppgifter på papper eller elektroniskt standardformat (Excel) för exempelvis överföring till annan part.  

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas. 

Rätt till invändning
Om Swedepak AB hanterar dina personuppgifter med intresseavvägning som grund har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. För att göra detta måste du specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi skall kunna fortsätta med sådan behandling, måste vi visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna behandlas som väger tyngre än dina intressen. 

Marknadsföring, nyhetsbrev och profilering 

När personuppgifter kan komma att behandlas för direktmarknadsföring eller nyhetsbrev anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Du kan när som helst anmäla att du inte vill ta emot marknadsföring från oss, genom att vända dig till oss. Du kan även begränsa i vilken kanal du vill ha vår marknadsföring (e-post, sms, brev). I alla våra e-postmeddelanden och sms finns en länk där du kan avsäga dig marknadsföring i den kanalen. 

Personuppgifter kan även komma att behandlas för kundrelationshantering, exempelvis att genom urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma, baserat på de personuppgifter som vi fått i samband med att kunden tecknat avtal med oss, direkt eller indirekt, samt de uppgifter som vi inhämtar från offentliga register.  

Ändring av personuppgiftspolicyn 

Om det sker förändringar i Swedepak ABs policy för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas via e-post. Policyn kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras.  

Kontakt 

Personuppgiftsansvarig är Swedepak AB, organisationsnummer 556375-5098. 

Dataskyddsombud förSwedepak AB kan nås på telefon 08-511 731 00. 

Frågor rörande Swedepak AB:s och Svenska Pumpkoncernens personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt dataskyddsombud. 

Begäran om registerutdrag skickas till:
Swedepak AB
Fågelsångsvägen 14
186 42 VALLENTUNA
eller via e-post till info@swedepak.com
Telefon: 08-511 731 00